گروه وکلای راهیان عدالت

وکلائی که از حیث مدت مقرر در شق یک ماده ۲۶ قانون وکالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفیع میدانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشکیلات وکلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا آخر فروردینماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجهای که برای هر یک تعیین شده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم کمیسیون ترفیع نماید. قرارداد حقالوکاله معاضدتی باسم معاضدت قضائی تنظیم میشود و مأمور وصول حق کانون محاسبات مؤسسه مزبور است. وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم بوده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا بدبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکومله واقع شود و خمس حقالوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و بصندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حقالوکاله قانونا غیرمقدور است. بهتر است در خصوص تنظیم قرارداد وکالت مربوطه، با حقوقدان متخصص و باتجربه مشورت کنید و در نهایت در اسرع وقت برای تبدیل سند وکالتی به قطعی اقدام کنید. اما این دادگاه و قاضی است که در مورد پرونده رأی را صادر می کند و وکیل قادر به انجام دادن هیچ گونه دخل کردن در نتیجه را ندارد مگر دفاع از موکل آن هم در مواردی که قانون برای این پرونده مشکلی در نظر نگرفته باشد.

در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد. در این صورتجلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. به تقاضانامههای واصله پس از موعد فوق ترقیب اثر داده نخواهد شد. به گفته برخی از استادان گذشته : ( اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موکل طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده 954ق . ولی فرقی که با وکالت نامه های دیگر دارد در این است که وکیل میتواند وکالت را به شخص سومی برای انجام امور بدهد. کسی که این شغل را انتخاب می کند علاوه بر سنجیدن تمام جوانب این شغل باید در راه تحقق عدالت گام بردارد.

پس حواستان باشد همزمان با تنظیم وکالتنامه، مبایعهنامه هم تنظیم کنید و در وکالتنامه حق فروش ملک به شخص دیگر را از فروشنده بگیرید. خرید کردن یا هر گونه فروش ملک نیز توسط وکیل انجام می شود. بسیاری از افراد به دلیل مشغله کاری زیاد، خرید و فروش خودرو خود را به اشخاص دیگری میسپارند. فرض کنید برای خرید خودرو به مراکز مربوطه مراجعه کردهاید. ۴. دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد. وکلا مکلفند در ظرف۲۴ ساعت پس از اعلام تعلیق پروانه وکالت و دفاتر وکالتی خود را در مرکز به قسمت تشکیلات وکلا و در ولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء را دارند تسلیم نمایند که تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود این ماده شامل اشخاصی که قبل از اجراء قانون وکالت معلق گردیدهاند نیز میباشد و تا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر در پرونده وکیل معلق موقتا بایگانی میشود متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد. وکلا عدلیه و کارگشایان نباید بالاتر از درجهای که دارند قبول وکالت نمایند. وکلا عدلیه مکلفند برای هرگونه وجهیکه از موکل بمنظور حقالوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت میکنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون وکلاء است بموکل بدهند و صریحا قید نمایند وجه ماخوذه بابت حقالوکاله است یا سایر مخارج قانونی.

۲. برای تعویق حق طرف از وکالت موکل استعفا داده و سپس بوسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نمایند. وکلا مکلفند همه ساله در مهر و فروردین ماه صورت حساب ششماه گذشته را برای موکل بفرستند صورت حساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه بموکل بایگانی میشود. ما در مورد یک وکیل مسئولیت مدنی صحبت می کنیم که از تمرین مسائل قانونی و پرونده های مرتبط با دادگاه لذت می برد و به این کار علاقه دارد . در هر یک از مورد های فوق داشتن وکیل ملکی خیلی می تواند به دستیابی به حقتان شما را یاری دهد. ۲. لااقل دارای یکنفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت باشد و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد. وزارت عدلیه همه ساله برای اجرای ماده۲۶ قانون وکالت و نظارت در ترفیع وکلا کمیسیون تشکیل میدهد اعضاء کمیسیون عبارتند از: رئیس و مدعیالعموم و اعضاء محکمه وکلا رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره نظارت و رئیس قسمت تشکیلات وکلا که سمت منشیگری کمیسیون را نیز خواهد داشت. هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود.