وکیل + وکیل دادگستری + وکیل پایه یک – گروه وکلای آریا دادیار

جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری، مانند ودیعه شرط شود. پس وکالتی که برای تضمین انجام یک تعهد داده شده و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است از مفهوم نمایندگی بیرون میرود و به استناد این که دارای مفهوم تضمین است با فوت موکل یا وکیل پایان نمییابد. رئیس تشکیلات وکلا همه ساله از محلهائیکه بقدر کفایت از وکلا درجات سهگانه ندارد صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید مینماید. انجام مورد وکالت ( انجام تعهد یا انجام تشریفات آن یا انتقال مال بصورت رسمی ) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی . بنابراین توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند. وکیل باید چیزی را که به جای موکل خود دریافت می کند به وی بدهد، اگر برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل مشخص شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت کند و در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد.

هر گونه مشکل حقوقی افراد را برطرف کند و مشاوره لازم را در آن مورد به فرد ارائه دهد. در دعاوی مدنی هر یک از طرفین دعوا اجازه دارند حداکثر تا دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند. برای اینکه وکیل و موکل بتوانند وکالت تضمینی را اجرا کنند نیاز است که شرایطی وجود داشته باشد تا صحت این کار در نظر گرفته شود و مشکلی وجود نداشته باشد. در ارتباط با این موضوع وکالت تضمینی وجود دارد، وکالتی که به صورت تضمینی انجام می شود در مواردی به طور قانونی وجود دارد اما در مواردی نیز ممکن است خلاف مقررات قانون اساسی باشد. لذا اگر قوه قضائیه به دنبال اصلاح این آیین نامه باشد، همانطور که در فوق ذکر شد میتواند لايحه اصلاحی ماده 22 لایحه وکالت را از طريق هيئت وزيران به مجلس ارسال نماید و در آن صلاحیت تدوین را نیز به دست آورد. هرگاه جهت اختلاف صلاحیت علمی تقاضاکننده برای شغل وکالت یا برای درجه مورد تقاضای او باشد محکمه انتظامی اختیاری از معلومات از بعمل خواهد آورد اختیار مزبور کتبی و شفاهی است و هرگاه راجع بصلاحیت اخلاقی تقاضاکننده باشد محکمه عالی انتظامی اظهارات نماینده دفتر کل بازرسی وکلا را استماع خواهد نمود.

هیئت مندرج در ماده ۲۲ مرکب اسـت از رئیس محکمه عالی انتظامی و رئیس و مدعیالعموم استیناف و رئیس و مدعیالعموم محکمه وکلا و رئیس و مدعیالعموم بدایت مرکز رئیس و مدعیالعموم استیناف و رئیس و مدعیالعموم بدایت و یکنفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزههای استیناف ولایات رئیس و مدعیالعموم بدایت و یک نفر از امناء صلح یا اعضاء علیالبدل با یکی از مستنطقین به انتخاب رئیس عدلیه با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزههای ابتدائی. هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاری برای رفع نواقص از طرف رئیس قسمت تشکیلات وکلا میشود که در ظرف مده ده روز نواقص را مرتفع نماید پس از انقضاء مدت مزبور در صورتیکه تقاضاکننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نیز منقضی شده باشد دیگر درخواستی از تقاضاکننده پذیرفته نمیشود. قسمت تشکیلات وکلا برای تشخیص صلاحیت و درجه تقاضاکننده اوراق مخصوصی باید ترتیب بدهد و رای رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلا را بوسیله آن بتقاضاکننده ابلاغ نماید.

رئیس قسمت تشکیلات وکلاء در مرکز و مدعیان عمومی بدایت در ولایات مامور اجرای این آئین هستند. به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، “وکالت بلاعزل” این روزها در دفترخانهها زیاد انجام میشود. نتیجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه بدفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا ارسال میشود. محل و روز و ساعت حضور برای مراسم سوگند از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا تعیین و باعضاء هیئت و وکلا عدلیه اطلاع داده میشود. ممکن است عدهای از افراد با معرفی دوستان و آشنایان خود به انتخاب وکیل کیفری دست بزنند و عدهای از طریق حضور یافتن در مراکز و موسسات حقوقی و یا دفتر کار یک وکیل، به موضوع پرونده خود رسیدگی کنند. در هر حوزه که اجراء قانون وکالت تمام شده باشد وکلا آن حوزه در حضور هیئتی که در ماده۲۳ مقرر است سوگند یاد خواهند نمود. هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده کند وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد ( مستفاد از ماده 662ق .