وکالت تام الاختیار چیست؟

که به او وکالت داده شود (موکل) شود وکیل مسئول است. ماده۶۸۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود. از نظر تطبیقی، ماده 1529 مجله الاحکام مقرر میدارد: «وکالت به ارث نمیرسد. تبدیل حقوق خواندههای بیکار به وکلای بیکار و وکلای کارچاقکن و وکلایی که ایجادکننده منازعه و اختلاف و کمرنگ شدن بنیانهای اخلاقی و اجتماعی باشد، چه ثمرهای دارد؟ اگر در خارج عقد لازمی منعقد گردد و ضمن آن عدم عزل وکیل یا عقد وکالت شرط شده باشد؛در این صورت عزل وکیل توسط موکل امکان ندارد.اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نمایند یا اینکه اقرار دارند ضمن عقدخارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل ازطرف موکل شده است برای وکالت بلاعزل کفایت می کند؛بین حقوقدانان اختلاف نظر است.که بررسی و تفصیل آن مجال مناسب می طلبد. همچنین برخی وکیل ها در زمینه تجارت فعالیت میکنند و بر آن تسلط دارند.

اعتقاد دارند ابقای وکالت پس از فوت با توافق طرفین جز از راه انعقاد عقد صلح، عملی نیست و اگر افراد توافق خود را به صورت وکالت تنظیم میکنند به علت نبودن ارشاد صحیح است و در واقع صلح را به صورت وکالت در آوردهاند. در صورتیکه در قراردادِ وکالت ذکر نشده باشد که وکالت مجانی است و یا اگر با اجرت است، مبلغِ حقالوکاله مشخص نباشد؛ به معنیِ رایگان بودن وکالت نیست. ماده۶۷۷- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل، امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود شده و یا به علت افزایش دعوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد. م مقرر می دارد ( طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد ) در این گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود .

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود. اهلیت و توانایی دارا شدن حقوق نیز از جمله عناصر حیاتی در تشکیل عقود و قراردادهاست و بایست آگاه بود که چه کسانی می توانند در چه اموری به دیگران وکالت اعطاء کنند؛ برای مثال اگر فروشنده یک ملک مسکونی، صغیر یا مجنون و یا حتی غیر رشید(سفیه) -که توانایی سنجش امور مالی خود را ندارد- باشد، می تواند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به خریدار آن ملک مسکونی وکالت دهد تا اقدامات اداری و انتقال سند رسمی ملک را خودت انجام بده؟ شخصاً در آن ادارات حاضر شود، با اعطای وکالت کاری انجام این امور حقوقی را به خریدار ملک واگذار می کند اما در نقطه مقابل انجام امور مادی یا در معنای ساده تر فیزیکی را نمی توان در قالب عقد وکالت به وکیل واگذار کرد. البته در حالتی که موکل یا خریدار فوت کند، وکالتنامه باطل خواهد شد. به این معنی که وقتی فروشنده پول را کامل دریافت کرد، به خریدار این اجازه را میدهد که به جای او کارهای اداری مثل انتقال سند را انجام دهد.

با توجه به اطلاعاتی که در این مطلب داده شد بهراحتی میتوانید وکالت نامه را تنظیم کرده و فرایند را به اتمام برسانید. ماده۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. در بررسی جرائم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر میتوان به افشای اسرار حرفهای، تقلب نسبت به مسائل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان میگردد ضرورت انجام این مقاله در پی بردن به تخلفات فاقد ضمانت اجرا میباشدکه شایسته توجه ویژه مقامات مسؤول میباشد، هرچند یافته تحقیق شناسایی جرائم و تخلفات خاص وکالت در قبال موکل میباشد، ولی چالش اصلی در این مقاله فقدان آییننامه و قوانین کافی است تا بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید که نبود آن بیشک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا بهعنوان موکلان خواهد بود که شان و ارزش والای وکالت را خدشهدار میسازد تلاش شبانهروزی وکلای دادگستری در جهت ارج نهادن به مقام وکالت و معاضدت قضایی شهروندان میباشد که مبادا غباری بر روی عدالت نشیند که این امر با نظارت بیش از پیش کانون وکلای دادگستری با مد نظر دادن حقوق شهروندی قابل تحقق میباشد.