وکالت بدون فسخ-وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

منظور از وکالت چیست و هزینه وکالت تعویض پلاک چقدر است؟ نوع دیگری هم وجود دارد که هزینه وکالت تعویض پلاک را بیشتر میکند. در این نوع وکالت اشخاصی که معلومات و اطلاعات کافی برای وکالت کردن داشته باشند اما مجوز یا پروانه دائم وکالت را دارا نباشند یا به عبارتی شغل اصلی آنها وکالت نیست، میتوانند در صورت صدور مجوز از کانون وکلا، در هر سال سه دفعه برای اقوام و نزدیکان نسبی (آنهایی که بهواسطهی پدر و مادر با شخص رابطهی خویشاوندی دارند) و سببی (آنهایی که بهواسطه ازدواج، با شخص رابطه خویشاوندی می­یابند مانند پدرشوهر یا در درجه دورتر؛ دایی شوهر و به همین ترتیب) تا درجه دوم از طبقه سوم (مانند پسر عمه و دختر دایی) در مراجع قضایی وکالت نمایند. همچنین با معرفی شخص بهعنوان وکیل تسخیری، وی نمی­تواند مسئولیت محول شده را نپذیرد، زیرا که هر وکیل دادگستری در سال باید سه دفعه، تسخیرا و مجانا برای متهمین وکالت کند. نکتهی قابل ذکر این است که در صورت تعیین وکیل از طرف دادگاه، قابل تغییر از سوی متهم نیست مگر در مواردی که ترس آن باشد تا بیطرفی و امین بودن وکیل دچار اخلال شود؛ در این رابطه مواردی در قانون ذکر شده است مانند اینکه وکیل تسخیری، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در پرونده باشند، بین وکیل با یکی از اصحاب دعوا رابطهی خویشاوندی وجود داشته باشد، وکیل قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وکیل یا همسر وی باشد، وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او، وارث یکی طرفین دعوا باشد، وکیل تعیینشده در گذشته پیرامون موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد و همچنین بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

اما وکلای دادگستری باید تمامی سعی و تلاش خود برای دفاع از متهم را بهکار گیرند تا تفکر غالب بر اذهان عمومی مبنی بر اینکه وکلای تسخیری به این علت که رایگان عمل می­کنند انگیزه­ای برای حاکم شدن یا نشدن متهم ندارند یا بهعبارتی وجدان کاری ندارند، کمرنگ شود. وکالت تسخیری یا وکالت انتخابی نوعی از وکالت است که از طرف دادگاه در امور کیفری بهمنظور برابری موقعیت متهم و دادستان برای نتیجهی عادلانهی آن و دفاع از حقوق متهم به وکلای دادگستری ارجاع می­شود. دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به کار خود ادامه داده است. ماده۶۷۷- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد . الزامی به طور عام در این خصوص وجود ندارد اما در برخی از اعمال حقوقی برای بهره مندی از مفاد وکالت اعطایی بایست سند وکالتنامه نیز به تبع مورد وکالت که ممکن است با سند رسمی منتقل شود، سند رسمی باشد برای نمونه انتقال اسناد مالکیت املاک مسکونی یا تجاری چون سند رسمی است بایست وکالتنامه نیز سند رسمی باشد و همین حکم نسبت به خودرو نیز جاری می باشد اما در جایی دیگر فرضاً وکالت در دعاوی اداره کار، به حکم قانون ضرورتی به اعطای وکالت رسمی نیست بلکه کارگر می تواند با وکالتنامه عادی نیز نماینده خود را معرفی کند که البته در عمل این استدلال قانونی اجرا نمی شود و بایست سند رسمی وکالت ارائه نمود.

وکالت تام الاختیار ساده: همان طور که از نام آن مشخص است در این نوع وکالت موکل می تواند هرگاه که بخواهد وکیل خود را برکنار کند. به طور مثال به علت عدم اشراف کامل وکیل به قوانین و قواعد حقوقی، نه تنها آن وکیل از حقوق موکلش دفاع ننموده بلکه باعث گردیده که حق موکلش به کلی زایل شود و حتی زندگی موکلش در معرض نابودی افتد. چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفا بقا حق فسخ برای هر یک از دو طرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع یگری اثبات نماید همین که ذی نفع بطور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند , بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از وی پذیرفته می شود ( ر . ولی بعضی از امور قائم به شخص است و خود شخصا باید انجام دهد و امکان ارجاع به وکیل وجود ندارد، ازجمله: تعمیر خودرو، نقاشی کردن و همچنین اقرار کردن از جانب دیگری. هزینه وکالت تعویض پلاک در حالت عادی مطرح نیست و تنها زمانی باید به این موضوع پرداخته شود که فروشنده امکان حضور در دفتر تعویض پلاک را نداشته باشد.

دامنهی اختیارات وکیل تسخیری با وکیل تعیینی تفاوتی ندارد و تنها در مرجع تعیینکننده متفاوت است. پس به نظر میرسد برای همه موارد مذکور در این محبث نمیتوان حکمیکلی صادر نمود بلکه حسب شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک و واقعی طرفین، حکم نیز متفاوت خواهد بود. ماده 6 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوعالوکاله شدهاند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند ـ هرگاه ممنوعیت آنها فقط ازجهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بودهدر صورت گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید. ماده۶۸۱- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. با این وجود، ماده 679 قانون مدنی در تعریف وکالت بلاعزل بیان می دارد که موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.