نظامنامه قانون وكالت

، موضوع وکالت بلاعزل، متعلق حق وکیل قرار گرفته و فوت موکل نبایستی این حق را از دست وکیل خارج نماید زیرا ماهیت این وکالت، دیگر وکالت عادی نبوده و متعلق حق وکیل بر موضوع وکالت است و با توجه به این که گاه منافع موکل نیازمند آن است که با فوت او وکالت وکیل ادامه یابد باید گفت بند 3 ماده 678 و ماده 954 قانون مدنی که فوت موکل را موجب انفساخ وکالت میدانند در مقام بیان یک قاعده آمره نیستند و شرط صریح یا ضمنی خلاف آن را میتوان پذیرفت. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کن . اصولاً در وکالت لاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط می کند مگر اینکه بطور صریح یا ضمنی آن را نیز از خود سلب کرده باشد . معنی این عبارت، این است که حق عزل وکیل، نیاز به تصریح دارد. در نتیجه تا زمانی که عقد هست، شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط ( وکالت ) است باید در آغاز و به عنوان مقدمه، عقد جایز (ودیعه) را بر هم زند و نمی تواند آن عقد جایز را نگاه دارد و وکالت را که به صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است را فسخ کند.

8. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ «ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رسمی دادﮔﺴﺘﺮی» ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺴﻮب نمی ﺷﻮد، کلیه ی اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دولتی و ﻋﻤﻮمی و ﻏﻴﺮ دولتی، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮچۀ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در طی ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﻪ «درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوانۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺳمی دادﮔﺴﺘﺮی» ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت، ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺛﺎﻗﺖ ﺷﺨﺺ، کلیۀ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و آزﻣﻮن وی ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 3. در مورد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلیِ پیوستۀ منتهی به کارشناسی ارشد یا دکتری، تاریخ دقیق فراغت از تحصیل داوطلب مندرج در آخرین دانشنامۀ وی ملاک محاسبۀ سنوات خواهد بود. یادآوری 2: کلیۀ اظهارات داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت می شود و کارت حضور در جلسه برای برای وی صادر خواهد شد. 2. برای محاسبۀ سنوات، در کلیۀ موارد، تاریخ آخرین روز ثبت نام ملاک عمل خواهد بود. آزمون به شیوۀ کتبی چهار جوابی خواهد بود. ⭐️ پرونده ملکی که طرف مقابل موکل ستاد اجرایی فرمان امام بود. قوانین حاکم بر این نوع وکالت همان قوانین شرعی و سنتی است که در قانون مدنی ذکر شده است مانند امانت داری و انجام وکالت در حدود اختیار و ارائه حساب به موکل.

گذراندن موفقیت آمیز دورۀ کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل یک سال بر اساس نظامنامۀ کارآموزی و شرکت در دوره های آموزشی، مطالعۀ قوانین و مقررات مربوط، و شناخت وظایف کارشناسی که کارشناس راهنما یا کانون ذی ربط به کارآموز محول می کند. تعیین صلاحیت های اولیه توسط کمیسیون صلاحیت های علمی و فنی بر اساس نظامنامه اعطاء صلاحیت. تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی توسط کمیسیون مادۀ 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری. 7. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮبۀ ﺷﻤﺎرۀ31 ﻣﻮرخ 1389/10/2 ﺷﻮرای عالی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی دادﮔﺴﺘﺮی، ﻫﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳمی ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از یک ﭘﺮواﻧﻪ و در یک رشته ی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ، اﮔﺮ ﻓﺮدی دارای ﭘﺮوانۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺳمی از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳمی دادﮔﺴﺘﺮی، ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ و درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوانۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺳمی ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺮوانۀ قبلی را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻮرای عالی ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻮن اﻋﻼم و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ. 9. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ«و» ﻣﺎدۀ 15 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳمی دادﮔﺴﺘﺮی و ﺑﻨﺪ«ط» ﻣﺎدۀ 52 آﻳﻴﻦﻧﺎمۀ اﺟﺮایی آن، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪۀ کلیۀﻣﺪارک و ﮔﻮاهی ﻫﺎی داوﻃﻠﺐ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎلی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳمی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﻮرایﻋﺎلی و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎدۀ 13 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی اﺳﺖ.

ارسال اصل یا تصویر هیچ یک از مدارک یاد شده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تا زمان اعلام نتیجۀ مرحلۀ اول آزمون ضرورت ندارد. 10. ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن ﺳﺎل 1400، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎلی را ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ. 5. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دارای ﭘﺮوانه ی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳمی دادﮔﺴﺘﺮی ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ردﻳﻒ 22 ﺗﺎ 24 ﺷﻤﺎرۀ ﭘﺮوانۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، رﺷﺘﻪ، اﺳﺘﺎن و ﻣﻨطقۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوانۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی فعلی ﺧﻮد را درج ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮۀ کتبی و اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﺮحله ی اول آزﻣﻮن، و دﻋﻮت ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن ﺷﻔﺎهی (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ)، ارائه ی اﺻﻞ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و اﺻﻞ ﮔﻮاهی ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی 7 ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ، و 1 و 2 و 3 و 4 ﻗﺴﻤﺖ ب ذﻳﻞ «ﺑﺨﺶ اول» و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ شده ی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰامی اﺳﺖ. تذکر 1:داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رشتۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﭘﺲ ازطی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ آزﻣﻮن ﻛتبی، ﺑﺎﻳﺪ در آزﻣﻮن ﺷﻔاهی ﺷﺮﻛﺖ و ﺣﺪﻧﺼﺎب (60 از 100) و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻧمرۀ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﻗﺒولی در ﮔﺰﻳﻨﺶ مرحله ی دوم (ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮۀ کتبی و شفاهی) را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.