مرکز پژوهشها – قانون وکالت

خدمات اصلی موسسه ، مشاوره دادن و برعهده گرفتن وکالت موکلان در زمینه های قضایی ، کیفری و سایر می باشد. در این صورت ولی مجنون می تواند برای او عقد نکاح را منعقد نماید. در این فرض اگر قبل از تنظیم سند انتقال رسمیاز سوی خریدار، فروشنده در دعوایی که از سوی شخص دیگری علیه او اقامه شده محکوم شود و شخصی که حکم به سود او صادر شده و با صدور اجراییه همین آپارتمان را توقیف نماید با توجه به این که بر پایه ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده مالک میشناسد و هرگونه انتقال نیز باید در دفتر املاک به ثبت برسد لذا در این گونه موارد زیان متوجه وکیل میشود مگر آن که دادگاه ماده 22 قانون ثبت را نادیده بگیرد. برنامهنویسی یعنی نوشتن دستوراتی منطقی و پشتسر هم برای ماشینها ولی اگر تعریف قبلی را با این تعریف درهم آمیزیم به نظر نگارندگان بسیار پر مفهوم تر میگردد تعریف جامع تری نیز وجود دارد که این چنین هم است : برنامه نویسی در واقع راهی برای دستور دادن به کامپیوتر در مورد کاری که باید انجام دهد، میباشد تا ان کاررا به میل وعلاقه خودمان انجام بدهد.

دارد؛ باتوجه به جمله که درزبان علم بسیار مشهور است واین جمله عبارت است از تعرف الاشیاء باضدادها میتوان برای شناخت دقیق عاقل از مجنون نیز استفاده نماییم مجنون فردی است که عاقل نباشد چنین فردی را مجنون مینامندکه دارای صفت عاقله یا همان عقل را به واسطه این جنونی که بر او عارض شده است پوانده شده است و آنچه را که عاقل دارا میباشد مجنون آنرا دارا نمیباشد در یک تقسیم بندی جنون به ادواری و دائمی تقسیم می شود.جنون ادواری حالتی است؛ که فرد مدتی را در حالت جنون به سر ببرد و مجدداً سلامتی حاصل شود وفرد در جنون دائمی دارای حالتی است که فرد مستمراً در حالت جنون قرار دارد و در نتیجه معاملات وی تماماً باطل می باشد. مهارت ، توانایی و شهرت برای پرونده های سخت بسیار مهم است مخصوصا وقتی که به بررسی ، دادرسی ، حل و فصل و یا تلاش در مورد مسئولیت مدنی می پردازیم. قوه قضاییه نیز به شدت به دنبال اصلاح این آیین نامه بوده و در زمانهای مختلف اقداماتی را در این راستا انجام داده ولی موفقیت چندانی را کسب ننموده است. البته امر وکالت به این معنی از بحث این نوشتار خارج است و اقسام آن شامل وکیل تعیینی، تسخیری و اتفاقی و نیز اختیارات آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نیز نصاب قانونی در محاکم حقوقی و دادگاههای کیفری یک و دو، در نوشتار دیگری بیان گردیده که مطالعه آن قابل توصیه می باشد.

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقد جایزی است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار میدهد. این موارد که علت برای عزل وکیل می باشند درفقه به طور مستقیم موت را درنظر گرفته است وباتوجه به مفهوم مخالف قرار دادن موت میتوان به این دست یافت. ۱. به وسیله عزل موکل؛ یعنی موکل با اراده خودش وکیل را عزل کند. در پاسخ به این مورد هم گفته شده که چنان چه قراین و اوضاع و احوال دلالت نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده 10 قانون مدنی، تعهد مزبور الزامآور خواهد بود. امروزه در برخی از موارد، وکالت هایی با قصد و هدف انتقال منعقد میگردند که برای تسهیل در بعضی امور از جمله انجام معاملات بعدی با اعطای حق توکیل همراه هستند.

در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. ۲. به استعفای وکیل؛ همانطور که از عنوان این بند مشخص است وکیل از ادامه وکالت برای موکل خویش استعفا دهد. در پاره ای از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشد و اهداف آنها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطه مستقر و غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند. بنابراین جهت رعایت تشریفات دادرسی می بایست در یکی از شهرهای فوق با توجه به عنوان مربوطه طرح دعوی نمود. د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينکه بگويد: تو در مورد خانه من وکيل هستی. وکلا عدلیه مکلفند برای هرگونه وجهیکه از موکل بمنظور حقالوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت میکنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون وکلاء است بموکل بدهند و صریحا قید نمایند وجه ماخوذه بابت حقالوکاله است یا سایر مخارج قانونی.