صحبت با وکیل به صورت آنلاین

نتیجه این که موکل خود میتواند موضوع وکالت را انجام دهد مگر این که آن را از خود سلب و یا به دیگری انتقال داده باشد. حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام تمام تشریفات قانونی و اداری مورد وکالت با حق توکیل غیر جزئا و کلا و کرارا یا مع الواسطه و با حق انتخاب وکلای رسمی دادگستری و با حق عزل وکلا دارای کلیه اختیارات تام و مطلق لازم و ضروری میباشد بطوریکه دیگر در هیچیک از مراحل وکالت بالا نیازی بحضور و امضای مجدد موکل نباشد ، مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است. در غیر این صورت ثبت نام و آزمون داوطلب در هر مرحله که باشد، کان لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پروندۀ وی مختومه می گردد؛ و حتی اگر پروانۀ کارشناسی وی صادر شده باشد، پروانه باطل خواهد شد. میزان حق الوکاله یک وکیل آنلاین بر اساس تعرفه موجود در آیین نامه مشخص می گردد که البته در برخی از موارد وکیل و موکل میتوانند در قراردادشان برسر ارقامی متفاوت از آنچه در آیین نامه تعیین شده توافق کنند. بر اساس این بند، یکی از مواردی که باعث از بین رفتن وکالت نامه می شود،جنون یا فوت یکی از طرفین ( وکیل یا موکل ) می باشد؛که براساس این بند، از آنجایی که فوت هر یک از طرفین باعث باطل شدن وکالت بین طرفین می شود، پس وکالت تام الاختیار پس از مرگ هم کاربرد ندارد و باعث باطل شدن وکالت نامه می شود.

یعنی هر حقی که قرار است از سوی موکل به وکیلی داده شود، باید مدارکی مبنی بر داشتن آن حق توسط موکل ارائه شود. در ارتباط با وکالت تضمینی می توان گفت که وکیل تنها در صورتی کار را قبول می کند که مطالعات لازم را انجام داده و ادله را به طور دقیق بررسی کرده و هر گونه مدارکی که در این زمینه وجود دارد را چک کرده و تنها بر اساس مستنداتی که در این مورد موجود است تصمیم بگیرد که این پرونده را به عهده بگیرد یا خیر. فایل اسکن شده ی گواهی سابقه ی کار در رشته مورد تقاضا در فرمت jpg. یادآوری 1: داوطلبان در زمان ثبت نام، فقط با توجه به محل سکونت خود، می باید منطقۀ مورد نظرشان (مذکور در جدول شمارۀ 5) را انتخاب کنند. مورد تقاضای خود را از جداول مربوط به فهرست رشته محل (صفحات 18 الی 153)، در استان فعلی محل کارشناسی خود را انتخاب نماید. تذکر 2: کارشناس متقاضی انتقال، رشته ی کارشناسی خود را باید براساس رشته درج شده در پروانه کارشناسی فعلی خود در ردیف 25 وارد نماید. در این حالت که به آن وکالت فروش هم گفته میشود، فروشنده فقط در زمان اعطای وکالت در دفترخانه حضور پیدا میکند تا روند مرتبط با تعویض پلاک و اقدامات نهایی برای فروش در محضر را انجام دهد.

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که برای مثال: فروشنده خودرو به خریدار وکالت میدهد که کارهای مربوط به تعویض پلاک را شخصاً انجام دهد. تعهدات وکیل از هرنوع که باشد در حدود اختیاراتی است که موکل به او اعطا می نماید. اطلاق می شود می توان به دیگری نیابت داد که به جای ما آن را انجام دهد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می کنند. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویانقانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است ویکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیه شریفه « نعم المولی و نعم الوکیل » بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت.

بطور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی منعقد می گردد که انتقال مالی یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می آورد و با قراردادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام آور می کند . 25. در ردیف 30: داوطلب شماره ی تلفن ضروری خود را، برای تماس، در محل تعیین شده درج کند. 3. در ردیف 7: داوطلب وضعیت تاهل خود را مشخص نماید. 19. در ردیف 24: داوطلب باید سابقه کار مرتبط با رشته ی کارشناسی مورد تقاضای خود را (به ماه) وارد نماید. 18: در ردیف 23: کارشناس کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه ی کارشناسی معتبر داوطلب انتقال یاتغییر رشته، شماره ی پروانه ی کارشناسی خود را در محل تعیین شده درج کند. فایل اسکن شده دانشنامه ی کارشناسی یا بالاتر، یا گواهی موقت عکس دار فراغت از تحصیل، در فرمت jpg. 24. در ردیف 29: داوطلب نشانی دیق محل کار و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است در محل تعیین شده درج کند. 23. در ردیف 28: داوطلب نشانی دقیق محل سکونت و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است در محل تعیین شده درج کند.