شکسته شدن سد انحصار وکالت یک گام به اجرا نزدیکتر شد – خبرگزاری مهر

وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم. موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود». مردم هنگام خرید و فروش مثلا ملک یا ماشین، وکالتنامه بلاعزل رد و بدل میکنند. وکلا باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت میکنند اعم از اینکه سند مزبور اصل باشد با رونوشت مصدق رسیدی مطابق نمونه مخصوص که در کانون وکلا موجود است بموکل بدهند و نوع سند و مفاد و تاریخ آن را در ورقه رسید قید نمایند. وکلا عدلیه مکلفند برای هرگونه وجهیکه از موکل بمنظور حقالوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت میکنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون وکلاء است بموکل بدهند و صریحا قید نمایند وجه ماخوذه بابت حقالوکاله است یا سایر مخارج قانونی. وکلا مکلفند وکالتنامههائیکه از موکلین دریافت میدارند طبق اوراق مخصوصی که برای اینکار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وحله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوعالوکاله خواهد شد.

در صورت عزل وکیل از طرف موکل قبل از ختم مرحلهای و همچنین در امور حقوقی که مدعابه مالی نداشته و در امور جزائی مطلقا تعیین میزان حقالوکاله و خسارات تا۲ هزارریال با محکمه صادرکننده حکم یا قرار است ولی در صورتیکه نظر محکمه بیش از مبلغ فوق باشد محکمه انتظامی وکلا در تعیین میزان حقالوکاله صلاحیت خواهد داشت. ۱. برای ابطال عرضحال ربع حقالوکاله مرحله بدوی وکیل مدعیالیه. وکلا عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند. البته در این صورت مشروط له نیز می تواند از ضمانت اجراهای مقرر استفاده کند پس چنین وکالتی وکالت بلاعزل بشمار نمی رود و حق عزل یا حق استعفا را از بین نمی برد به عبارت دیگر مادام که حق عزل موکل یا حق استعفای وکیل به صورت شرط نتیجه اسقاط نشده باشد نمی توان مورد را از مصادیق وکالت بلاعزل بشمار آورد اگر چه موکل به صورت شرط فعل تعهد کرده باشد که عزل نکند یا وکیل به همان نحو تعهد کرده باشد که استعفا ندهد و اگر چه به همراه این تعهد موکل حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کرده باشد یا حقی را به وکیل انتقال داده باشد و همچنین است هرگاه وکیل به همراه تعهد مبنی بر عدم استعفا حقی را به موکل انتقاد دهد البته دادگاه متعهد ( مشروط علیه ) را ملزم به انجام تعهد می کنم و از این طریق مشروط له به مقصود خویش نایل می آید اما به اینگونه وکالت وکالت لاعزل نمی گویند چنانچه گفتیم حق عزل موکل در صورت عدم اسقاط باقی می ماند و اگر برخلاف تعه خویش عمل نماید و وکیل را عزل کند وکیل می تواند به عنوان متعهد له یا مالک به محکمه مراجعه کند و حسب مورد تقاضای اقدام مقتضی را تقدیم بدارد در پاره ای از کشورها و برخی مکاتب هرگاه حق دیگری با حق وکیل به وکالت تعلق گرفته باشد از موارد وکالت بلاعزل شمرده اند در فقه امامیه نیز از جمله مواردی که حقی برای دیگری ایجاد می شود وکالت مرتهن در عین مرهونه راهن حق عزل را از دست می دهد اگر چه به این امر تصریح نشده باشد اما این موارد همان طور که در مثالها دیده می شود یا وکالت ضمن عقد لازم است یا وکالت به معنای اصطلاحی نیست بلکه طبق قرارداد حقی برای دیگری ایجاد می شود و به موجب آن متعهد له را به انجام تعهد ملزم نماید .

بسیاری از افراد به دلیل مشغله کاری زیاد، خرید و فروش خودرو خود را به اشخاص دیگری میسپارند. در خرید و فروش خودرو بسیار با آن مواجه میشویم، یکی دیگر از انواع وکالت است. امروز با بررسی موضوع وکالت تضمینی با شما عزیزان همراهیم. برای پرونده هایی در مورد تمکین یا ورثه و تعیین وراثت و حق و حقوق هر کدام از افراد نیز وکیل به صورت تضمینی می تواند اقدام کند. وکالت تضمینی را معمولا افرادی مد نظر دارند که به دنبال یافتن یک وکیل با تجربه در زمینه پرونده حقوقی و قضایی خود هستند و ترجیح می دهند که از همان ابتدا وکیل تضمین دهد که کارهای آنها به درستی صورت می گیرد. زیرا وکیل بر اساس مدارک لازم و ادله موکل و تجربیات خود می تواند به این مورد امیدوار باشد که پرونده را به نتیجه ای که هدفشان دستیابی به آن بود برسانند. جنون را نیز باید در حکم موت قرار داد ، زیرا باعث از بین رفتن شخصیت دیوانه می شود. در این صورت بنا بر حاکمیت اراده طرفین و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل از او ساقط می شود. مغزی طلائی در طرفین پارچه که از شانه چپ بطرف جلو آویخته شده (اپیتژ) و علامت کانون که روی آن در قسمت پائین ملیله دوزی شده باشد.

وکالت مقید: که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. دفتر معاضدت مکلف اسـت اطلاعاتی که از طـرف وکیل انتخابی واصل میشود به موکل ابلاغ نماید. وکلا عدلیه و کارگشایان نباید بالاتر از درجهای که دارند قبول وکالت نمایند. ۴. برای صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق این فصل برای مرحله مقرر است که قراردادن آن مرحله صادر شده. ۵. برای سقوط حق اعتراض بثبت نصف آنچه مطابق این فصل برای محلهای مقرر است که قراردادن آن مرحله صادر شده است. وکلائی که از حیث مدت مقرر در شق یک ماده ۲۶ قانون وکالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفیع میدانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشکیلات وکلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا آخر فروردینماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجهای که برای هر یک تعیین شده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم کمیسیون ترفیع نماید. کمیسیون ترفیع نظر خود را باید منتهی تا آخر خردادماه بهرئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء کتبا اشعار دارد اسامی مرفعین در مجله رسمی درج میشود.