شکسته شدن سد انحصار وکالت یک گام به اجرا نزدیکتر شد – خبرگزاری مهر

هرگاه جهت اختلاف صلاحیت علمی تقاضاکننده برای شغل وکالت یا برای درجه مورد تقاضای او باشد محکمه انتظامی اختیاری از معلومات از بعمل خواهد آورد اختیار مزبور کتبی و شفاهی است و هرگاه راجع بصلاحیت اخلاقی تقاضاکننده باشد محکمه عالی انتظامی اظهارات نماینده دفتر کل بازرسی وکلا را استماع خواهد نمود. مفاد رای دفتر کل بازرسی در صورتی که مبنی بر رد باشد باید به محاکم و مراجع قضائی و ثبت اسناد اطلاع داده شود که شخص مردود را بوکالت نپذیرند و در صورتیکه رای مزبور از طرف محکمه انتظامی نقض شود باید مراتب به محاکم و مراجع قضائی اعلام گردد. هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود. در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط بمعاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضاکننده بشود رئیس کانون میتواند مستقیما وکیل انتخاب نماید مشروط بر اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد. سلیم رستم باز اللبنانی , شرح المجله , بیروت , دارالاحیا الترات العربی , چاپ سوم , شرح ماده 1521 , ص 822و 823؛ برخی از شارحان این قانون مواردی که حق دیگری به وکالت تعلق پیدا میکند در چهار مورد احصار کرده اند ر .

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا دو نهاد متولی وکالت نیست، گفت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم. اعضاء هیئت یا لباس رسمی قضاوت و وکلاء عدلیه با لباس مخصوص بنحویکه در فصل پنجم مقرر است باید حاضر شوند. اطلاق می شود می توان به دیگری نیابت داد که به جای ما آن را انجام دهد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می کنند. ۳. برای صدور حکم غیابی در هر مرحله نصف آنچه برای آن مرحله مقدور است. وکیل انتخابی میتواند از شعبه قضائی مؤسسه راجع بطرز اقداماتی که لازم است مشورت کند. شعبه قضائی وکیلی را برای تقاضاکننده معین مینماید.

وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد. وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم بوده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا بدبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکومله واقع شود و خمس حقالوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و بصندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حقالوکاله قانونا غیرمقدور است. منظور این است که فروشنده شخصا نمیتواند وکالتش را فسخ کند. کسانی که می خواهند شغل وکالت را انتخاب کنند و وارد بازار کار این رشته شوند.، باید یک سری ویژگی و دانش خاصی داشته باشند که به برخی از آنها اشاره می کنیم. تخلفات انتظامی وکیل گاهی خسارت به بار می آورد و موجب مسئولیت مدنی نیز می شود ولی گاهی هم ضرر ایجاد نمی کند و فقط مسئولیت انتظامی برای وکیل متخلف دارد مثل عدم رعایت نزاکت و پوشش مناسب در دادگاه و یا عدم قید شماره پروانه در کارت ویزیت وکیل. وی با بیان اینکه نهاد کانون وکالت طی دهه های گذشته روزگار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، اعلام کرد: ما حرفه و استقلال خود را سیاسی نمی دانیم، اما این روزها اتفاقاتی می افتد که گویا در حال رجعت به سال ۱۳۱۵ و ماقبل آن هستیم.

بنابراین می توان گفت که تعقیب کیفری وکیل دادگستری به اتهام جرمی که در موضع دفاع مرتکب شده است، مستلزم تعلیق وکیل توسط کانون وکلای دادگستری است و ابتدائاً نمی توان وکیل را جلب و دستگیر نمود. وکلاء بترتیب درجه و رعایت حروف تهجی نام خانوادگی یکان یا دسته دسته (دسته عبارت از ۳ الی ۵ نفر است) به تشخیص هیئت سوگند یاد مینمایند. بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامی اشخاصی که سوگند یاد نمودهاند ضمن صورتمجلس به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع داده میشود. هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاری برای رفع نواقص از طرف رئیس قسمت تشکیلات وکلا میشود که در ظرف مده ده روز نواقص را مرتفع نماید پس از انقضاء مدت مزبور در صورتیکه تقاضاکننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نیز منقضی شده باشد دیگر درخواستی از تقاضاکننده پذیرفته نمیشود. قرارداد حقالوکاله معاضدتی باسم معاضدت قضائی تنظیم میشود و مأمور وصول حق کانون محاسبات مؤسسه مزبور است.