شغل وکالت و راه های ورود به آن – گروه وکلای پارسا

قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده 552ق . اما در خصوص مکان فعالیت نیز باید گفت که براساس ماده 4 قانون مذکور محل دفترخانه در هر شهر یا بخش با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد. وکلا مکلفند وکالتنامههائیکه از موکلین دریافت میدارند طبق اوراق مخصوصی که برای اینکار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وحله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوعالوکاله خواهد شد. هم چنین وکالتهای متضمن معاوضه نیز نوعی صلح و لازم بوده و قراردادی که متضمن وکالت باشد و طی آن برای وکیل مزبور حقی را ایجاد کند با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین منحل نخواهد شد. ممکن است عدهای از افراد با معرفی دوستان و آشنایان خود به انتخاب وکیل کیفری دست بزنند و عدهای از طریق حضور یافتن در مراکز و موسسات حقوقی و یا دفتر کار یک وکیل، به موضوع پرونده خود رسیدگی کنند. برخی نیز پایان یافتن وکالت با مرگ موکل را جزء نظم عمومیندانسته و شرط خلاف آن را پذیرفته اند.

وصف لزوم تبعی در چنین وکالتی بستگی تام به اراده دو طرف دارد و به نفع مشروط له ایجاد می شود با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مصالح موکل و وکیل و تراضی آنها ممکن اس احد طرفین یا هر دو یا ثالثی مشروط له باشد بنابراین حسب مورد مشروط علیه حق عزل یا استعفای خویش را از دست می دهد و عقد نسبت به او الزام آور می شود نه مشروط له , چه شرط به نفع یکی از آنها باشد , عقد نسبت ب او بلاعزل یا بدون استعفا نخواهد بود اگر مشروط موکل است می تواند وکیل را عزل کند و اگر وکیل است می تواند استعفا دهد . وکالت بلاعزل، به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. ولی بهتر است در وکالت نامه مطلق وکیل با اینکه اختیار همه اموال را دارد صلاح موکل خود را در نظر بگیرد. علاوه بر موارد فوق، بر طبق قانون، احراز این شغل و تاسیس دفترخانه اسناد رسمی شرایط دیگری نیز دارد. علاوه بر موارد گفته شده در تاسیس این نوع دفاتر شرایط و موارد دیگری نیز باید لحاظ شود که برای اطلاع از جزئیات میتوان به قانون مذکور مراجعه کرد.

در قسمت دیگری از دادنامه مذکور آمده است: «اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح میشد». وظیفه یک وکیل در مورد هر پرونده ای این است که به فکر اصلاح باشد و تلاش کند که اختلافات موجود در این زمینه کاهش یابد. همچنین افرادی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند. ماده 12 نیز به افرادی اشاره کرده که نمیتوانند در این حرفه فعالیت کنند. در ماده 6 این قانون به افرادی اشاره شده که میتوانند به عنوان سردفتر فعالیت کنند. علاوه بر این مورد، برخی از افراد هستند که بنا بر قانون نمیتوانند در این حوزه به عنوان سردفتر یا دفتریار فعالیت کنند. با این حال، فارغالتحصیلان سایر رشتهها نیز با در نظر گرفتن شرایطی میتوانند به این حوزه ورود پیدا کنند. علاوه بر این موارد در قانون مذکور در خصوص سایر شرایط مانند مکان و دفتر محل فعالیت، شهر مربوطه، ویژگیهای سایر کارکنان این مراکز و برخی موارد دیگر اشاره شده است.

اما علاوه بر فارغالتحصیلان حقوق، افرادی که دارای مدرک تحصیلی در زمینه فقه و حقوق اسلامی هستند نیز میتوانند برای این کار اقدام کنند. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت دردادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل 35 قانون اساسی به امر وکالتاختصاص یافت و طبق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». اما اگر وکالت که به صورت شرط در عقد لازم نکاح آمده است به سود یکی از وکیل یا موکل باشد، در این صورت کسی که شرط علیه او می باشد ، پایبند بدان می شود ولی آنکه شرط را به شود خود تحصیل کرده است، همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر هم زند. یک وکیل موفق می بایست نسبت به قوانین و مقررات حقوقی تسلط کامل و کافی داشته باشد.