تضمینات لازم برای دادگاه فراهم نیاورد

البته اگر طرفین عقد وکالت اختیار فسخ وکالت را از خود سلب نمایند و یا به موجب شرط نتیجه ضمن عقد لازم وکالتی تنظیم نمایند قابلیت عزل وکیل و گاها استعفای وکیل زائل می شود به چنین الگوی اخذ وکالت اسطلاحا وکالت بلاعزل گویند. عده ای می گویند جایز بودن جزو مقتضای ذات عقد وکالت است و نمی توان با قراردادن عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم ماهیت آن را تغییر داد و جواز را به لزوم تبدیل نمود برخی از نویسندگان گفته اند : عقد جایز وکالت را با شرط ضمن عقد لازم می توان به عقد لازم مبدل کرد یعنی جواز عقد وکالت جوز مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد بنابراین می توان وکالت وکیل یا عدم عزل او را در ضمن عقد لازمی شرط نمود ( ماده 679ق . بنابراین می توان گفت که تعقیب کیفری وکیل دادگستری به اتهام جرمی که در موضع دفاع مرتکب شده است، مستلزم تعلیق وکیل توسط کانون وکلای دادگستری است و ابتدائاً نمی توان وکیل را جلب و دستگیر نمود. در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب و ساقط نمود. زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازذواج وکیل زوج شود ماده 1119ق . مرحله پنجم، پایان کار سازمان: با شروع غیبت کبرا و صدور توقیع آخر امام دوازدهم(ع) و مرگ نایب چهارمِ امام (علیبنمحمد سمری) فعالیت سازمان وکالت نیز به پایان رسیدو وکلای امام در شهرهای مختلف، از دریافت وجوه مالی مربوط به امام و همچنین ادعای ارتباط با امام زمان(ع) خودداری کردند. 13) وکالت در ادعای اعسار. 5) وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. 4) وکالت در تعیین جاعل. فقط متن وکالت را به دقت بخوانید و در صورت متوجه نشدن هر بند بهتر است از دادن وکالت خودداری کنید و از دفتر دار و یا یک وکیل متخصص راهنمایی بگیرید. ولی در مواردی که فقط اعطای نمایندگی در تمامی امور یا نمایندگی مطلق لاعزل است ممکن است ماده 959ق . پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به افرادی اعطا میشود که در زمان ثبت نام ، سن آنها از چهل سال تمام، بیشتر نباشد و برای سایر حوزههای قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که هنگام ثبتنام ، سنشان از پنجاه سال تمام ، بیشتر نباشد.

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. مثال: کسی به دیگری وکالت می دهد که زمین متعلق به او را پس از افراز، به خود بفروشد. اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم میشود. ، موضوع وکالت بلاعزل، متعلق حق وکیل قرار گرفته و فوت موکل نبایستی این حق را از دست وکیل خارج نماید زیرا ماهیت این وکالت، دیگر وکالت عادی نبوده و متعلق حق وکیل بر موضوع وکالت است و با توجه به این که گاه منافع موکل نیازمند آن است که با فوت او وکالت وکیل ادامه یابد باید گفت بند 3 ماده 678 و ماده 954 قانون مدنی که فوت موکل را موجب انفساخ وکالت میدانند در مقام بیان یک قاعده آمره نیستند و شرط صریح یا ضمنی خلاف آن را میتوان پذیرفت. وکیل ثبتی وکیلی است که در دعاوی ثبتی فعالیت می نماید و به صورت کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم جهت احقاق حقوق و منافع موکل می دارد .

نظر مشورتی اداره حقوقی: «بر اساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد و ازنظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمیباشد». وکالت قراردادی است که بر اساس آن اشخاص به دیگری برای انجام یک سری امور نمایندگی می دهند . در وکالت اگر برای وکیل اجرت معین شده باشد وکیل مستحق همان چیزی است که معین شده است و در صورت عدم تعیین ، وکیل استحقاق اجرت المثل خواهد داشت . حدود اختیارات وکیل به چه صورت است؟ تا جایی که در بعضی کشورها ورود به این شغل بسیار سخت است و نیازمند دانش بسیار و خصوصیات فردی ویژه ای است. 1) فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. دختر از ۷ تا ۹ و پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر زندگی میکنند.