تاثیر فوت در وکالت بلاعزل

وکالت نامه فروش : در این نوع وکالت نامه، افراد وکالت فروش اموال خود را به شخص دیگر می سپارند. همینطور برای اعطای وکالت فروش ملک به شخص ثاثل، باید یک وکالتنامه در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شود. وکالت ممکن است با سند رسمی یا سند غیررسمی باشد. پس حواستان باشد سریع کارهای سند زدن را انجام دهید. با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد، معامله وکالتی خطرات خاص خودش را دارد و حتی اگر مبایعهنامه نیز تنظیم کنید باز هم ممکن است حین انتقال سند به مشکلاتی بربخورید. به طور مثال به شخص دیگر وکالت دهد که ملک وی را معامله یا در اداره ثبت تفکیک کند، که در عرف جامعه ما از آن با عنوان وکالت کاری یاد میشود. مجموعه قوانین و مقررات حقوقی حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه 1371 , ص 1309 , بنابراین کسی که این گواهی ها را در دست ندارد نمی تواند معامله خود را به ثبت برساند . نمونه بارز این امر وکالت زنان در طلاق است.یعنی چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرارداد لازم یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمیتواند وي را عزل کند.

اگر وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنان ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است، شرکت کند و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا اگر از سوی موکل اجازه داشته باشد، یک نفر وکیل دادگستری دیگر را به دادگاه معرفی کند. میتوان وکالت نامه را به وکیل پایه یک دادگستری و یا یک شخص ثالث دیگر داد. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند همه ساله در سه دعوای مدنی بهعنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت کنند. وکالت نامه ها از جهت حدود اختیارات به دو دسته مقید و مطلق تقسیم بندی میشوند. انواع وکالت نامه به چند دسته تقسیم میشود؟ به صورت حقوقی وکالت نامه عقدی است که بر مبنای آن یکی از طرفین دیگری را نایب خود برای انجام کاری میکند. پس هر متنی که در وکالت نامه آمده باشد و به امضا طرفین برد و با توجه به نوع وکالت، وکیل میتواند امور را به انجام برساند. اگر موکل وکیل خود را عزل کند، باید این موضوع را به اطلاع دادگاه و وکیل معزول برساند.

وکالت عقد جایز است ازاینرو هر یک از طرفین میتواند آن را فسخ نماید ولی اگر از ناحیه ٔ موکل باشد اقدامات وکیل تا وقتی که خبر فسخ به او نرسیده معتبر است . به نظر می رسد که با یک تحلیل می توان این موارد را از مصادیق وکالت بلاعزل شمرد بدین معنی که : مطابق اصل حاکمیت اراده طرفین عقد لازمی که موضوع آن انتقال حقی است ( ماده 10ق . از طرفی دیگر وجود و حیات وکیل و موکل به مثابه موضوع برای عقد وکالت است و با ممات وکیل عقد وکالت از باب سالبه به انتفای موضوع باطل میگردد که این بطلان در این حالت به جهت جایز بودن عقد وکالت بلاعزل نیست بلکه به دلیل انتفای موضوع است. ابتدا از نظر حقوقی این سوال مطرح می شود که آیا تراضی طرفین نسبت به اسقاط یا تحدید حق بر هم زدن عقد جایز وکالت معتبر است یا نه قانون مدنی این شیوه را تجویز کرده است ( ماده 679 ) مرسوم این است که توافق موکل و وکیل در مورد اسقاط حق عزل ( یا استعفا ) به صورت شرط ضمن عقد ( خارج لازم ) در آید اما ممکن است آنان قرارداد مستقلی می کنیم , در بخش اول مبانی فقهی و حقوقی مساله را مورد مطالعه قرار می دهیم و در بخش دوم به تبیین صورتهای مختلف توافق موکل و وکیل و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهاد می پردازیم .

نظر دکتر کاتوزیان نیز این است که با این که بعضی شواهد حکایت از آن دارد که هدف واقعی طرفین انتقال مالکیت است اما با این وجود، تملیک صورت نمیگیرد چرا که پیش از وقوع بیع نمیتوان وکیل را مالک شناخت. حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفا حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفا ) را برای همیشه یا در تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدوده کرده است ( ماده 960ق . وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف واقع و حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم میداند، به قاضی اعلام کنند. یا در حالتی دیگر شخصی وکیل میگیرد برای خرید خانه، در این صورت وکیل ایشان نمیتواند برای کارهای طلاق ایشان اقدامی کند. در پاسخ میتوان گفت با توجه به این که وکالت یک نوع نمایندگی قراردادی است و نماینده نیز تمام اختیار خود را در این خصوص از منوب عنه میگیرد لذا اختیار وکیل تابع اراده موکل است.