تاثیر فوت در وکالت بلاعزل

در این موارد اغلب افراد می توانند وکالت بالاعزل نیز صادر کنند . علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران که اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133ق . وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقاتممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد. ماده 28 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقاتممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.

در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد. 3) حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. بنابراین وکالت در وکالت تنها تا جایی معتبر است که وکیل اول درباره آن وکالت دارد . اما گاهی پیش می آید که وکیل امور وکالتی خود را به دیگری می سپارد که در حقوق به آن توکیل یا وکالت در وکالت می گویند . وقتی قرارداد وکالت بسته می شود از جمله تعهدات وکیل این است که خود به انجام امور بپردازد . وکیل ثبتی مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ثبتی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ثبتی با تجربه می تواند به موکل کمک کند.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود. حمایت از این سرمایهها و صدور پروانه وکالت برای افراد واجد صلاحیت در کنار حفظ شأن صنفی وکلا وظیفه مرکز وکلا است؛ به همین منظور و به رغم سختیهای جابجایی برنامه آزمونها، مرکز وکلا آزمون فوقالعاده را تدارک دید تا بخشی از دغدغههای جامعه حقوقی برطرف شده و مطالعاتشان برای آزمون از پیش اعلام شده اما لغو شده کانون بیثمر نماند. وکلا بعد از کسب تجربهها و آموختههای لازم و اخذ مجوز و پروانه وکالت از نهادهای قانونی میتوانند شروع به پذیرش پروندههای حقوقی و تاسیس دفتر وکالت کرده و قدمهای خود را در اولین روزهای وکالت خود به صورت مستقل بردارند.

تخلفات انتظامی وکیل گاهی خسارت به بار می آورد و موجب مسئولیت مدنی نیز می شود ولی گاهی هم ضرر ایجاد نمی کند و فقط مسئولیت انتظامی برای وکیل متخلف دارد مثل عدم رعایت نزاکت و پوشش مناسب در دادگاه و یا عدم قید شماره پروانه در کارت ویزیت وکیل. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد. البته وکالت موارد دیگری هم دارد مثل زمانی که یک نفر برای فروش خانه و دخالت در امور مالی اش وکالت می دهد که این فرد می تواند وکیل هم نباشد . وکالت به موت ، جنون ، سفاهت موکل یا وکیل باطل و افلاس موکل نیز موجب میشود که وکالت های راجع به امور مالی او منفسخ شود. موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود». وکالت : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید ، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع ، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد .