تاثیر فوت در وکالت بلاعزل

بهتر است بدانید برای وکالت تام الاختیار هم میتوانید حدود اختیارات مشخص کنید. شما برای انجام هر اموری، اداری، مالی، حقوقی یا هر نوع دیگری میتوانید به وکیل پایه یک دادگستری و یا یک شخص معتمد وکالت انجام امور را بدهید و در این قسمت به چند نوع از وکالت نامه ها اشاره میکنیم. تدوین مطالب توسط طلاب قم، مشهد، نجف و سایر حوزههای علمیه با رعایت اتقان و استناد، انجام میشود. زوجه اظهار داشت از کل مهریه مافی القباله که یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی بوده فقط چهار عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق بذل می نمایم و مابقی مهریه به تعداد یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی بر ذمه زوج باقی و عندالمطالبه می باشد و وکیل مع الواسطه زوج هم قبول بذل نموده است و همچنین زوجه اضافه نموده که نسبت به سایر حقوق خود اعم از نفقه معوقه و جهیزیه و غیره هیچ ادعائی ندارد و باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک می باشند. ایشان در این مورد نوشته اند: «اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا میگردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمیتواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت، زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمینماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت یا به جنون احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ میشود».

٣. در صورتی كه ثابت شود وكیل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موكل كرده باشد. هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی وکالت باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود. همچنین خود شخص موکل باید بتواند آن را انجام دهد. برای تنظیم وکالت نامه طلاق شما میتوانید وکیل پایه یک مورد اعتماد خود را پیدا کنید با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی و مشخص کردن حدود اختیارات و نوع وکالت نامه، وکیلتان میتواند به جای شما در کلیه مراحل طلاق حضور پیدا کند و کارهای طلاق شمارا به انجام برساند. برای مثال وقتی مردی وکالت تام الاختیار به همسرش برای طلاق میدهد خانم میتواند با همهی اختیارات برای طلاق اقدام کند. اگر شرکتی که وکیل آن را اداره می کند منحل شود. در صورتی که نتوانند توافق کنند فرزند تا ۷ سالگی با مادر است. بعد از طلاق خانم و آقا اگر فرزندی داشته باشند باید حتما درباره نگهداری فرزند به توافق برسند. هم چنین به نظر میرسد پذیرش این که طرفین قصد وصایت داشته اند با اصول و قواعد عمومیسازگارتر است زیرا طبیعت وکالت مبتنی بر اعطای نمایندگی است و توافق بر بقای وکالت بعد از فوت برای مشروط له حقی را ایجاد کرده است که این حق با طبیعت وکالت منافات دارد و لذا نمیتوان آن را وکالت در معنای حقیقی تلقی نمود.

اما به نظر می رسد صرف اعطای نیابت بلاعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضوع وکالت از بین نمیبرد مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. این وکالت نامه بستگی به توافق وکیل و موکل دارد و در حالت کلی وکیل میتواند کلیه اختیاراتی که موکل دارد را داشته باشد و یا موکل حدود اختیارات برای وکیل مشخص کند و در متن وکالتنامه قید شود. در این صورت وکیلشان میتواند برای گرفتن حضانت اقدامات لازم را انجام دهد. موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود». برای وکیل و موکل (شخصی که از وکیل می خواهد کار حقوقی اورا پیگیری کند) تعهداتی را به همراه خواهد داشت.

دعوی اقامه شده قابلیت پیگیری دارد نه عقدی که منعقد شده دارای جنبه قانونی میباشد . مثال: اگر در ضمن عقد نکاح که عقدی لازم است موکل تعهد کند و ملزم شود شخصی را وکیل خود قرار بدهد، در واقع فقط نوعی الزام برای وکالت به غیر برای خود ایجاد کرده ولی تعهدی بر عدم عزل وکیل بر او بار نمی شود و او همچنان می تواند از حق عزل خود استفاده نماید. در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت وکالت اعم از آنکه بلاعزل باشد یا نه، عقدی جایز است که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون هر یک از طرفین پایان مییابد. با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند و این به خاطر عدم علم کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد. اگر موکل حق عزل خود را ضمن وکالت ساقط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد، لزوم احترام به خواست آنان و وفای به شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازمی درآید که به صورت یکجانبه از سوی وکیل یا موکل قابل فسخ نباشد.