اطلاعات عمومی راجع به وکالت و وکیل

می توان وکالت را به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم نمود. در این پرونده و جریان قانونی آن به هیچ عنوان سود و منفعتی برای افراد خاصی وجود نداشته باشد و فایده ای در این زمینه برای هیچ فردی در نظر گرفته نشود، یعنی موکل و وکیل به دنبال سودی خیلی بیشتر از این مورد نباشند که در پرونده به آن دست یابند. وکالت بر دو نوع است: وکالت مطلق که در آن شخصی را برای تمام امور وکیل میکنند و وکالت مقید که در آن، مورد وکالت مشخص و معین است. در واقع موکل، وکالت کلیه امور مربوط به کار خود را به وکیل می سپارد. این نوع وکالت نامه که در قانون از آن یاد می شود به معنای همان معنی اعم وکالت است و به موارد خاصی مربوط می شود و نمی توان در همه موارد حق وکالت را به فرد دیگری واگذار کرد. وکالت را در لغت به معنی این می دانند که وظایف خاصی را به فرد دیگری واگذار شود یا اینکه به فرد دیگری این وکالت داده شود و اعتماد کردن به آن فرد است. امروزه استفاده کردن از این شیوه وکالت مد نظر افراد زیادی قرار گرفته است و خیلی از موکلین ترجیح می دهند که به دنبال کسب بهترین نتیجه از پرونده خود بر طبق قانون باشند و کار را تضمین شده بدانند که نتیجه حاصل همان موردی می شود که نیاز است انجام شود.

موکل لازم است که با وکیل مشخص کند که حق الوکاله را تا چه مرحله ای انجام دهد، با این کار موکل می تواند اطمینان یابد که کار را وکیل تا مرحله ای که فرد مشخص کرده است انجام می دهد و در مقابل هم وکیل می تواند کار این پرونده را تا این مرحله انجام دهد و موکل نمی تواند طبق قانون درخواست مراحل بیشتری را داشته باشد زیرا حق الوکاله وکیل را پرداخت نکرده است. برای خیلی از افراد این سوال است که منظور از وکالت تضمینی چیست، برای پاسخگویی به این سوال لازم است بیان شود که در وکالت تضمینی همان طور که از اسم مشخص است وکیل مورد نظر حقی که قانون برای وکالت این وکیل در نظر گرفته و به عبارتی دیگر در مورد حق الوکاله خود، از فرد می خواهد که هیچ هزینه ای پرداخت نکند مگر اینکه نتیجه به همان صورتی باشد که موکل مد نظر دارد. اما این دادگاه و قاضی است که در مورد پرونده رأی را صادر می کند و وکیل قادر به انجام دادن هیچ گونه دخل کردن در نتیجه را ندارد مگر دفاع از موکل آن هم در مواردی که قانون برای این پرونده مشکلی در نظر نگرفته باشد.

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن. 10) وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. البته این امر نباید روشی برای سوءاستفاده از حق و موجب ضرر و زیان به وکیل گردد و در صورتی که اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد وی میتواند بر مبنای قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مطالبه خسارت نموده و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد. شخص میتواند وکالت در کاری به بدهد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت دردادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل 35 قانون اساسی به امر وکالتاختصاص یافت و طبق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». طبق قانون مدنی گرفتن وکالت تضمینی اگر این شروط در آن رعایت نشود باطل اعلام می شود و حتی در مواردی امکان دارد که خلاف هم ثبت شود که صورت گرفته است و وکیل و موکل تحت تعقیب قرار بگیرند و برای آنها تخلف انجام شده جرم محسوب می شود.

موضوع وکالت باید قابل نیابت باشد ازاینرو وکالت در بخش مهمی از عبادات باطل است . با قید کردن این مقررات در قرارداد، کار دیگر مشکلی به هیچ عنوان ندارد و به صورت صحیح پرونده را وکیل به عهده گرفته است، همچنین به صورت منصفانه تعیین شده است و در قانون این نوع روش عادلانه ترین روشی می تواند تعیین شود که در قراردادها می توان از آن استفاده کرد. در ارتباط با این موضوع وکالت تضمینی وجود دارد، وکالتی که به صورت تضمینی انجام می شود در مواردی به طور قانونی وجود دارد اما در مواردی نیز ممکن است خلاف مقررات قانون اساسی باشد. در کار پرونده ای که به وکیل واگذار می شود به هیچ عنوان مکشلاتی که خلاف مقررات باشد وجود نداشته باشد و به عبارتی کار نامشروع توسط موکل و وکیل صورت نگیرد. بنا به دلایلی مانند: در رهن بانک بودن سند خودرو، داشتن شکایت، توقیف قضایی برای پرداخت مهریه، مسائلی همچون انحصار وراثت و … ولی طبق قانون در مورد وکالت تضمینی دلایلی وجود دارد که اگر رعایت شود وکیل می تواند با اطمینان خاطر این پرونده را انجام دهد. ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.