آزمون وکالت ۱۴۰۰ با دخالت های فراقانونی به موقع برگزار نشد – ایسنا

در حال حاضر طرح قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. تقاضای رسیدگی از محکمه انتظامی که در ماده۱۲ قانون وکالت مقرر است بوسیله عرضحال بعمل میآید و هرگاه معترض مستنداتی داشته باشد و ضمیمه عرضحال ننماید پس از ابلاغ عرضحال به قسمت تشکیلات وکلا دیگر سندی از او پذیرفته نخواهد شد. پروانه وکالت پس از اجراء سوگند که مطابق آئین فوق بعمل میآید بوکیل داده میشود. کانون وکلای دادگستری امکان ارائه مستقیم طرح یا لایحه به مجلس را ندارد و میتواند از طریق نمایندگان مجلس مطابق اصل 74 و 75 قانون اساسی و یا هیأت دولت به موجب اصل 74 درخواست استفساریه نماید. در قانون جامع وکالت، قوه قضائیه میتواند این مشکلات را به صورت کامل حل و فصل نماید و به این اختلاف و دیگر اختلافات در زمینه وکالت پایان دهد. برای اجرای شـق اول ماده ۱۹ قانون وکالـت کانون وکلاء میتواند دارای قسمتهای مختلفه باشد و همچنین مجاز است برای ترقی علمی وکلا نشریات حقوقی داشته و جلسات خطابه با حضور رئیس پارکه وکلاء در مرکز و مدعیالعموم بدایت در ولایات تشکیل دهد.

در صورتی که نظر اول را بپذیریم قوه قضائیه صلاحیتی در تدوین آیین نامه اجرایی ندارد و باید منتظر اقدام کانون وکلا برای تدوین آیین نامه بماند. مفاد رای دفتر کل بازرسی در صورتی که مبنی بر رد باشد باید به محاکم و مراجع قضائی و ثبت اسناد اطلاع داده شود که شخص مردود را بوکالت نپذیرند و در صورتیکه رای مزبور از طرف محکمه انتظامی نقض شود باید مراتب به محاکم و مراجع قضائی اعلام گردد. به عنوان مثال در وکالتی که به صورت بلاعزل است موکل، وکیل دیگری را انتخاب و به وکیل مورد نظر منضم نماید و مقرر کند که هر گونه اقدامیدر خصوص موضوع وکالت باید با توافق مشترک هر دو وکیل باشد و یا این که مثلاً اقدامات وکیل باید با نظارت ناظر منتخب موکل صورت گیرد. وکالت فروش خودرو: شما به فردی که مورد اطمینانتان است وکالت میدهید که کلیه کارهای مربوط به فروش خودرو را انجام دهد. در مورد وکالت تضمینی هر دو نفر وکیل و موکل باید طبق قانون پیش بروند تا برای هیچ کدام در این زمینه مشکلی به وجود نیاید و وکیل و موکل بتوانند به حق خود در این مورد دست یابند.

وی ادامه داد: این روند در باب استقلال کانون های وکلا ادامه داشت تا اینکه سرانجام در سالهای اخیر قانون کیفیت اخذ پروانه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید که این مسئله اولین ورود دخالت گونه در نهاد وکالت بود، چراکه در بحث تایید صلاحیت وکلای کاندیدای عضو هیات مدیره سایر نهادها هم دخالت می کردند. رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا در هر حوزه که تشکیل کانون وکلاء را لازم بداند پیشنهادی با ذکر دلائل لزوم بوزارت عدلیه تقدیم میکند تا در صورت تصویب اقدام بتشکیل کانون نماید. هیئت ممتحنه را وزیر عدلیه از قضاه و استادان دانشکده حقوق تحت نظر مدعیالعموم کل تشکیل میدهد. وکلاء بترتیب درجه و رعایت حروف تهجی نام خانوادگی یکان یا دسته دسته (دسته عبارت از ۳ الی ۵ نفر است) به تشخیص هیئت سوگند یاد مینمایند. ۳. مستندات درخواست از قبیل تصدیق سنین سابقه وکالت یا تصدیق سنین سابقه قضائی یا رونوشت مصدق مدارک معلومات ـ مرجع صدور تصدیق سابقه وکالت قسمت تشکیلات وکلا و سابقه قضائی یا خدمات اداری، اداره کارگزینی مربوطه است. در صورتیکه دانشنامه لیسانس از دانشکدههای خارجه صادر شده باشد تصدیق شورایعالی معارف که حاکی از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نیز لازم است.

ابلاغ مزبور ممکن است در دبیرخانه دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا و یا بوسیله مامورین ابلاغ یا دفتر محاکم یا پارکههای ولایت بعمل آید در هر سه صورت ابلاغ کننده باید تاریخ ابلاغ و امضاء کسی را که باو ابلاغ شده تصدیق نماید و در صورتیکه ابلاغ شونده از رؤیت استنکاف نماید استنکاف او را بنویسد. در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. گرایش روز افزون مردم به استفاده از وکالت های بلاعزل و به تبع آن اختصاص قسمتی از پرونده های دادگستری به چنین وکالت هایی، هم چنین صدور آرای مغایر و تفسیرهای متفاوتی که گاه توسط اهالی حقوق از ماده 679 قانون مدنی به عمل میآید ضرورت بازنگری قانون گذار در مورد این ماده را بیش از پیش نمایان میسازد. در صورتیکه معاضدت قضائی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد مشارالیه بوسیله نامه یا اخطار احضار میشود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیـقـات بوسیله یکی از وکلا یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضاکننده بعمل میآید.