آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

در راستای وکالت تسخیری، وکالت معاضدتی یا انتخابی قرار می­گیرد اما برخلاف وکالت تسخیری، این نوع وکالت در امور مدنی (مانند انحصار وراثت و تقسیم ارث، نکاح و طلاق) و برای خواهان دعوا کاربرد دارد. در این نوع وکالت اشخاصی که معلومات و اطلاعات کافی برای وکالت کردن داشته باشند اما مجوز یا پروانه دائم وکالت را دارا نباشند یا به عبارتی شغل اصلی آنها وکالت نیست، میتوانند در صورت صدور مجوز از کانون وکلا، در هر سال سه دفعه برای اقوام و نزدیکان نسبی (آنهایی که بهواسطهی پدر و مادر با شخص رابطهی خویشاوندی دارند) و سببی (آنهایی که بهواسطه ازدواج، با شخص رابطه خویشاوندی می­یابند مانند پدرشوهر یا در درجه دورتر؛ دایی شوهر و به همین ترتیب) تا درجه دوم از طبقه سوم (مانند پسر عمه و دختر دایی) در مراجع قضایی وکالت نمایند. مطابق قانون، موارد زیر عدم حضور با عذر موجه برای وکیل محسوب میشود: فوت یکی از بستگان مانند پدر و مادر؛ بیماری که مانع حرکت او شود یا حرکت برای درمان او مضر تشخیص داده شود؛ مانند سکته قلبی و آنفلوانزا؛ حوادث قهری مانند سیل و زلزله و وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع حضور او در دادگاه شود.

در نهایت بعد از تعویض پلاک، فروشنده به دفترخانه مراجعه کرده و سند قطعی و نهایی فروش را تنظیم میکند. بعد از ثبت مبایعه نامه در معاملات فروش خودرو، باید به دفاتر تعویض پلاک مراجعه کنید تا پلاک قبلی را بردارند و پلاک جدید را جایگزین پلاک قبلی کنند. نقل و انتقال سند شامل پروسه تنظیم کردن قرارداد فروش یا مبایعه نامه، مراجعه حضوری به دفاتر مخصوص تعویض پلاک و سپس دفاتر اسناد رسمی در سطح شهر است. وکالت تعیینی یا وکالت قراردادی آن است که هریک از اصحاب دعوا برای اقامه و تعقیب آن و دفاع از حق، به وکیل دادگستری مراجعه و با وی قرارداد وکالت میبندند. اما گاهی اوقات خریدار یا فروشنده، به هر دلیلی، نمیتوانند به دفتر تعویض پلاک مراجعه کنند. هزینه وکالت تعویض پلاک در حالت عادی مطرح نیست و تنها زمانی باید به این موضوع پرداخته شود که فروشنده امکان حضور در دفتر تعویض پلاک را نداشته باشد. لذا تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط این امکان را دارند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور داشته باشد.

از جمله؛ امور حقوقی مانند وکالت در ایجاد قرارداد، وکالت در دفاع از حق، وکالت در تقسیم ارث یا وکالت در طلاق. وکیل دادگستری شخصی است که بهغیر از داشتن تحصیلات حقوقی باید پروانهی وکالت کردن را از قوه قضاییه یا از کانون وکلا در پی قبولی در امتحان، اخذ کرده باشد. ولی بعضی از امور قائم به شخص است و خود شخصا باید انجام دهد و امکان ارجاع به وکیل وجود ندارد، ازجمله: تعمیر خودرو، نقاشی کردن و همچنین اقرار کردن از جانب دیگری. کانون وکلای دادگستری و نیز مرکز وکلاء و مشاورین قوه قضاییه دو نهادی هستند که وظیفه حمایتی و صنفی و صدور پروانه و نظارت و مجازات انتظامی وکلای دادگستری را به عهده دارند. ضم وکیل یا امین و یا ناظر نیز به نوعی مقید نمودن وکیل است که مطابق این ماده منوط به رضای کسی است که وکالت به نفع او صادر شده است. استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آنچه را که در اثر وکالت به دست میآورد باید به موکل تحویل دهد. در خصوص اختیارات وکیل جهت توکیل غیر در وکالت هایی که حق عزل موکل سلب گردیده است وکیل مورد نظر تنها زمانی میتواند حق عزل موکل نسبت به وکیل با واسطه را ساقط کند که خود موکل این اختیار را به وی ( وکیل بلاواسطه) داده باشد.

از خود سلب و ساقط نمود! از طرف دیگر ممکن است گفته شود، قصد طرفین از شرط وکالت و یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، سلب حق عمل منافی با امر وکالت از موکل است، زیرا اگر منظور آنان صرفاً عدم قدرت بر عزل وکیل باشد و موکل بتواند از طریق دیگری موضوع وکالت را از بین ببرد، چنین شرطی را درج نمینمودند. وکیل معاضدتی مکلف است با موکل قرارداد حقالوکاله تنظیم کند و نسخه­ای از آن را برای واحد معاضدت قضایی واقع در کانون وکلا ارسال کند و در صورت اتمام دعوا و حاکم شدن موکل یا اخذ محکومبه، باید یک پنجم حقالوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اینکه بتواند ثابت کند که دریافت حقالوکاله قانونا ممکن نیست. در چنین شرایطی فروشنده به خریدار وکالت میدهد تا بتواند فرایند تعویض پلاک را بدون نیاز به حضور او انجام دهد. منظور از وکالت چیست و هزینه وکالت تعویض پلاک چقدر است؟ صاحب جواهر در مورد وکالت در ضمن عقد رهن و وکالت بلاعزل معتقد است که وکالت مرتهن در فروش عین رهینه که در ضمن عقد درج میگردد یک نوع وکالت تبعی محسوب میشود که در آن، اصل، داشتن اختیار در فروش از طرف بایع است و این معنی غیر نفس وکالت است، لذا این اختیار با موت مرتهن به ورثه او منتقل میگردد.