آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

خیر. وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون از آن به عنوان نیابت یاد شده و بر پایه اعتماد داده میشود. با در نظر گرفتن موارد مذکور متعاقدان می توانند علاوه بر شرط عدم عزل حق عزل یا حق استعفا را از خود سلب و اسقاط نمایند زیرا جوار وکالت جواز حقی است و صاحب حق می تواند آن را اسقاط نماید علت تفکیک بین شرط عدم عزل در ضمن عقد جایز و اسقاط آن در این است که در صورت اول آزادی طرفین حدود به حیات حقوقی عقد جایز می شود و در صورت دوم صاحب حق آن را اسقاط می کند در مورد شرط عدم استعفا نیز باید گفت همانطور که استعفای نابجا برای وکیل ضمان آور است و نوعی سو استفاده از حق تلقی میگردد تعهدات نامحدود و نامعین نیز با شخصیت و آزادی وکیل مغایرت دارد علاوه بر این اگر مفاد شرط متضمن تغییر و تبدیل حلال به حرام و برعکس یعنی در بردارنده جهات نامشروع باشد باطل است و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بشمار می رود ( ماده 975ق . وکالت، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار میدهد.

و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. وکالت عقدی است جائز و طرفین میتوانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است. وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. معامله وکالتی خطرات خاص خودش را دارد و حتی اگر مبایعهنامه نیز تنظیم کنید باز هم ممکن است حین انتقال سند به مشکلاتی بربخورید. وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (اینکه همه با هم وکالت کنند) یا اینکه به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است). در صورت مرگ طرفین، تکلیف وکالت بلاعزل چه میشود؟ سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که : هرگاه عقد وکالت بطور مطلق منعقد گردد بطور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است ؟

یادتان باشد که با دریافت سند وکالتی یا همان وکالت بلاعزل، شما همچنان صاحبِ خانه نیستید و هیچ چیزی بهطور رسمی به نام شما نشده است؛ بنابراین حتما به همراه وکالتنامه، مبایعهنامه بنویسید و مطمئن شوید که سند ملک توقیف یا در رهن بانک نباشد یا بدهی مالیاتی خاصی نداشته باشد. ما در این مطلب به شغل وکالت و راههای ورود به بازار آن را برای شما توضیح میدهیم. با وکالت بلاعزل آیا فروشنده حق فروش ملک به دیگری را دارد یا خیر؟ در این گونه وکالت ها بخش عمده ثمن دریافت شده و از سوی دیگر ملک به تصرف خریدار رسیده است و خریدار، وکالت نامه با شرط عدم عزل را هم از فروشنده گرفته و تنها سند انتقال تنظیم نشده است. دستگاههای صدور مجوز کسبوکار نمیتوانند بهبهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیینشده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه دادهاند، مصداق “اخلال در رقابت” است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیینشده محکوم کند. درگاه ملی مجوزهای کشور که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب میشود و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، توسط “هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار” تعیین و در درگاه مذکور اعلام میشود و چنانچه هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیینشده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کنند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.