آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

با اینکه ( وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گرههای حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های بجار و مناسب از آن , به پیروی از قانون مدنی ( ماده 679 ) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی از موارد بعضی از فرصت طلبها سو استفاده هایی از آن کرده اند گرفتاری ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت ها و تفسیرهای شخصی است لیکن گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود عمل ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکیل اقدام به انتقال یا فروش مورد وکالت بکند . اما در حال حاضر و با توجه به روشهای تکنولوژیکی، یکی از روشهای بسیار مناسب در انتخاب وکیل کیفری، روش آنلاین و اینترنتی است. اما در خصوص وکیل دادگستری، اصل بر این است که وکیل تمامی اختیارات مربوط به دادرسی را دارد اما برخی اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح گردد تا وکیل اختیار و مسئولیت انجام آن ها را داشته باشد.

در وکالت، شرکت در جلسهها و مذاکرات به منظور کشف اطلاعات و جمع آوری و نگهداری مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه در دادگاه و توضیحات به ذی نفعان بسیار حائز اهمیت است و یک وکیل باید این کار را به خوبی انجام دهد تا بهترین دفاع را از موکل خود به عمل آورد. وکیل درمقابل قبول وکالت وعلی الاصول به نسبت حجم اقدامات واعمال انجام شده درحدود قرارداد وچنانچه قراردادی دراین خصوص بسته نشده باشد،درحدودتعرفه قانونی،مستحق حق الوکاله است. همچنین موکل می بایست اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت چیز دیگری را قید کرده باشد. درقانون مدنی به تبعیت ازفقه امامیه نیز درماده ۸۸ قانون امورحسبی این چنین آمده است که: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند ، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج کند . برنامهنویسی یعنی نوشتن دستوراتی منطقی و پشتسر هم برای ماشینها ولی اگر تعریف قبلی را با این تعریف درهم آمیزیم به نظر نگارندگان بسیار پر مفهوم تر میگردد تعریف جامع تری نیز وجود دارد که این چنین هم است : برنامه نویسی در واقع راهی برای دستور دادن به کامپیوتر در مورد کاری که باید انجام دهد، میباشد تا ان کاررا به میل وعلاقه خودمان انجام بدهد.

۱. به وسیله عزل موکل؛ یعنی موکل با اراده خودش وکیل را عزل کند. باتوجهبه سنی که ذکر گردید برای بلوغ معاملاتی و نافذ بودن معاملات در نگاه قانون میباشد علاوه بر بلوغ میتوان رسیدن به سن رشد را نیز باید در نظر بگیریم؛ گاهاً حکم رشد را از سوی مسئول قضایی صادر بشود و بر اساس اطلاعات انجام شده سن بلوغ برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی میباشد. اگر از اقدامات یا سهلانگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود. ترجمه آن به این صورت است که: بگو: فرشته مرگ که مأمور قبض روح شماست جان شما را خواهد گرفت و پس از مرگ به سوی خدای خود بازگردانیده میشوید. دارد؛ باتوجه به جمله که درزبان علم بسیار مشهور است واین جمله عبارت است از تعرف الاشیاء باضدادها میتوان برای شناخت دقیق عاقل از مجنون نیز استفاده نماییم مجنون فردی است که عاقل نباشد چنین فردی را مجنون مینامندکه دارای صفت عاقله یا همان عقل را به واسطه این جنونی که بر او عارض شده است پوانده شده است و آنچه را که عاقل دارا میباشد مجنون آنرا دارا نمیباشد در یک تقسیم بندی جنون به ادواری و دائمی تقسیم می شود.جنون ادواری حالتی است؛ که فرد مدتی را در حالت جنون به سر ببرد و مجدداً سلامتی حاصل شود وفرد در جنون دائمی دارای حالتی است که فرد مستمراً در حالت جنون قرار دارد و در نتیجه معاملات وی تماماً باطل می باشد.

در قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ در خصوص سن بلوغ چنین در نظر گرفته است که: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. شاید این روز ها با وکالتنامه هایی روبرو شویم که در آن عبارت وکالت تام الاختیار پس از مرگ در آن تصریح شده است، ولی باید بدانیم که چنین وکالت نامه هایی از اعتبار قانونی برخوردار نیستند و در دادگاه به آنها نمی شود استناد نمود. در وکالت نامه بلاعزل موکل نمیتواند درحالت عادی وکیل خود را عزل کند و برای این کار شرایط خاصی نیاز است. را میتوان درنظر گرفت. از مفهوم بند اول ماده مذکور میتوان به این نتیجه رسید که وکیل بدون اجازه موکل میتواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد نیز چنین اختیاری را دارد. برنامه نویسی را نیز میتوان اینگونه تعریف کنیم که : برنامه نویسی عبارت است از نوشتن دستوراتی که یک سیستم مثل کامپیوتر آنها را متوجه میشود و دستورات ما را یکی پس از دیگری اجرا می کند. مواردی که در عقد نکاح شرط میباشد؛ عاقل بودن در عقدنکاح میباشد؛ عاقل بودن درعقد نکاح یکی از ارکانی است که درصورت دارا نبودن این شرط فرد امکان ازدواج را ندارد؛ ولی گاهی هم استثناء میشود که این استثناء درصورتی ممکن است؛ که بنا به نظر پزشک ، ازدواج مجنون برای او لازم باشد .